clairew 发表于 2011-9-3 21:57

请问有在三河市的朋友吗?有在Université du Québec à Trois-Rivières上学的朋友

这个月马上要去Université du Québec à Trois-Rivières报道了...压力大啊...

发现网上关于三河的信息都很少...求帮助... believescc@qq.com
页: [1]
查看完整版本: 请问有在三河市的朋友吗?有在Université du Québec à Trois-Rivières上学的朋友