sssino 发表于 2014-10-16 09:37

南岸華人服務中心---稅務常識免費講座

新移民須知免費講座
移民稅務常識 --- 稅務篇:
2014-10-17星期五13:00-17:00

1.        新移民落地後怎樣規劃稅務
2.        海外資產申報和轉移計劃
3.        如果第一次報稅出現漏報和誤報如何更改
4.        接到稅務局信件怎麼辦
5.        新移民可能會遇到的稅務問題
6.        如何計劃第二年的報稅
7.        新移民如何合理的拿到魁北克福利
8.        申請助學金和教育貸款時應注意的問題
9.        報稅與申請父母移民和探親的關係
Mme. Qin WANG 王勤 女士
魁省注册会计师CGA CPA
美国注册会计师CPA
工商硕士MBA

地址:7209 boul. Taschereau, Brossard ( 南岸金發超市廣場 )
報名及查詢請電: (450) 445-6666
页: [1]
查看完整版本: 南岸華人服務中心---稅務常識免費講座