flysky2 发表于 2014-6-11 13:39

赠送新出生的奶油猫! 爱猫人士请进!

有刚出生的四只小奶油猫免费赠送!
黑白色奶油猫. 已经会吃猫粮, 用猫沙. 超可爱!
因繁忙,无暇拍照片,请见谅!

请爱猫人士联系 514 332 4889
谢谢! :)

flysky2 发表于 2014-6-24 12:18

太迟了! 小猫已送人!谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 赠送新出生的奶油猫! 爱猫人士请进!